• Gratis verzending vanaf €50
 • Beoordeeld met een 9.5
Je winkelwagen is momenteel leeg.
Subtotaal:

Zoeken

Algemene voorwaarden

just because

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer.

Vielgut B.V., Count Basiegracht 55, 5629 RC Eindhoven, handelend onder Vielgut.
E-mailadres info@vielgut.nl
KvK-nummer 34161423
BTW-identificatienummer NL.80.99.88.458.B.01

Artikel 2. Toepassing.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten die u met Vielgut afsluit.
 2.  Het accepteren van een aanbieding dan wel door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 3.  Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4.  Wanneer door Vielgut gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vielgut deze voorwaarden soepel toepast.
 5.  Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vielgut in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vielgut vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 6.  Tenzij Vielgut dit schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld, worden voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.

 1. Vielgut zal de bestelling per e-mail aan u bevestigen. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de betaling succesvol is verricht.
 2.  Vielgut is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Vielgut uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vielgut dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3.  Bestellingen die, om welke reden dan ook, technisch of anderszins worden afgebroken voordat de betalingsopdracht is afgerond zijn niet volledig, ook al heeft u de bestelbevestiging ontvangen. Deze bestellingen zullen om deze reden in principe niet worden uitgeleverd. Vielgut zal zich echter inspannen om met u in contact te treden teneinde de betaling af te ronden zodat levering alsnog kan plaatsvinden.

Artikel 4. Prijzen en kosten.

 1. Alle aanbiedingen van Vielgut zijn vrijblijvend en Vielgut behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. De op het moment van bestellen in de webshop vermelde prijzen zijn van toepassing op de overeenkomst. De prijzen van de artikelen en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
 3. De prijzen die in de Vielgut webshop worden genoemd zijn exclusief eventuele verzend- en administratiekosten.
 4. Vielgut is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar website.

Artikel 5. Levering en uitvoering.

 1. Vielgut zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Vielgut kenbaar heeft gemaakt.
 3. Vielgut verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen drie (3) werkdagen nadat de bestelling en betaling is ontvangen.
 4. De aangegeven levertijden zijn indicatief. Levering in gedeelten is toegestaan.
 5. Vielgut doet haar best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.
 6. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Conform de wet ‘Koop op Afstand’ geldt dat de maximale levertijd 30 dagen is. Bij overschrijding van deze termijn heeft u het recht om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren. Dit geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering.

 1. Bij de aankoop heeft u de mogelijkheid een artikel binnen veertien (14) dagen na aankoop en ontvangst, zonder opgave van redenen, aan Vielgut te retourneren. Bij aankopen on-line geldt dat binnen veertien dagen (14) na ontvangst per mail aan Vielgut doorgegeven moet worden dat het (de) artikel(en) geretourneerd wordt(en). Binnen veertien (14) dagen na de melding moeten het (de) artikel(en) bij Vielgut binnen zijn. Daarmee ontbindt u de aankoop van het (de) artikel(en). Aan ontvangst is gelijkgesteld de tweede aanbiedingspoging. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel. Aan ontvangst is gelijk gesteld de tweede aanbiedingspoging. De (verzend)kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. U ontvangt uiterlijk binnen 30 dagen nadat de geretourneerde artikelen in goede orde zijn ontvangen uw aankoopbedrag retour.
 2. Kosteloos retourneren kan ook door het artikel terug te brengen bij de Vielgut winkel.
 3. Wanneer u bezorgde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan Vielgut heeft teruggezonden zal er geen restitutie plaatsvinden.
 4. U dient bij het terugsturen de aanwijzingen van Vielgut te volgen.
 5. De toestand van de teruggezonden artikelen moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van de artikelen, zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels. Indien u van het herroepingrecht gebruik maakt, zult u het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Vielgut retourneren, conform de door Vielgut verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Vielgut heeft het recht een teruggestuurd artikel te weigeren of aan u terug testuren als het artikel sporen van gebruik vertoont, niet meer is voorzien van de originele labels of tekenen van door de klant veroorzaakte beschadiging vertoont, dan wel als u zich niet houdt aan de regels die Vielgut stelt aan het terugsturen.

Artikel 7. Onjuiste levering.

 1. Als Vielgut een ander artikel heeft geleverd dan u heeft besteld, of als een artikel is beschadigd of een gebrek vertoont, dient u Vielgut daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 2. Vielgut zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de bestelling zonder bijkomende kosten geannuleerd worden.
 3. Vielgut zal u het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten vergoeden.
 4. Deze garantie vervalt wanneer de gebruiksaanwijzing en/of instructies niet zijn opgevolgd, het artikel gedragen en/of gewassen is of de klant zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen.

Artikel 8. Klachten.

 1. Vragen, mededelingen of klachten betreffende een bestelling, betaling en/of levering dienen schriftelijk per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan info@vielgut.nl.
 2. De melding moet steeds voorzien zijn van uw naam, het bij Vielgut bekende e-mail adres, het op de orderbevestiging vermelde ordernummer, het artikelnummer en een zo volledig mogelijke beschrijving van de vraag of klacht.
 3. Algemene vragen betreffende Vielgut of de website kunt u stellen via info@vielgut.nl.

Artikel 9. Leeftijdsgrens.

 1. Vielgut accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Artikel 10. Betaling.

 1. U kunt gebruik maken van de volgende betaalwijzen: Apple Pay, iDeal en creditcard (Visa, Mastercard en American Express). Met Vielgut cadeaubonnen kan vooralsnog niet worden afgerekend.
 2. Betalingen dienen te worden verricht volgens de aanwijzingen die worden gegeven op pagina’s van de webshop.
 3. Een keer per jaar, in maart of april, sturen wij de waardecheque naar onze klanten. De waardecheque is geldig tot het einde van het jaar (31 december) waarin deze is verstuurd. Waardecheques zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Ook wordt geen geld teruggegeven bij inwisseling van een waardecheque. Met terugwerkende kracht verrekenen van een waardecheque behoort niet tot de mogelijkheden.

Artikel 11. Privacy.

 1. Door te bestellen geeft u toestemming aan Vielgut zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Vielgut worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klant relatie met u.
 2. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

 1. Iedere aansprakelijkheid van Vielgut en van het personeel en de artikelen van Vielgut voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Vielgut is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Vielgut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van Vielgut.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Vielgut jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Vielgut verschuldigd is.
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Vielgut, dan wel tussen Vielgut en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Vielgut, is Vielgut niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vielgut.

Artikel 13. Overmacht.

 1. Vielgut heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vielgut gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Vielgut kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Winkelregels.

 1. In de winkel dienen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel, o.a. in verband met veiligheid en gezondheid, opgevolgd te worden.
 2. Indien het interieur, artikelen of anderszins door toedoen van de klant of bezoeker van de winkel beschadigen, zal Vielgut de kosten op de veroorzaker verhalen.
 3. Vielgut is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van en aan derden, eventuele kosten kunnen niet op Vielgut worden verhaald.
 4. Bij betaling met een creditcard kan door het personeel om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.
 5. Het personeel kan toegang tot het pand te allen tijde weigeren.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

6 juni 2023.

Winkelinfomatie
Volg ons!
 • ideal
 • Mastercard
 • PayPal
 • Visa

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.